Hanuman Chalisa Lyrics Kannada English

ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ | Hanuman Chalisa Lyrics | Kannada | English

ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ ರಚನೆ : ಶ್ರೀ ತುಳಸೀದಾಸರು

‘ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕಿನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ’ ಹಾಡು ನೋಡಿರಿ..

Hanuman Chalisa Lyrics In Kannada (ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ)

ದೋಹಾ
ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ ನಿಜಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ ।
ವರಣೌ ರಘುವರ ವಿಮಲಯಶ ಜೋ ದಾಯಕ ಫಲಚಾರಿ ॥
ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನುಜಾನಿಕೈ ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ ।
ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿ ಹರಹು ಕಲೇಶ ವಿಕಾರ ॥

ಧ್ಯಾನಂ
ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತ ವಾರಾಶಿಂ ಮಶಕೀಕೃತ ರಾಕ್ಷಸಮ್ ।
ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಮಾಲಾ ರತ್ನಂ ವಂದೇ-(ಅ)ನಿಲಾತ್ಮಜಮ್ ॥
ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಮ್ ।
ಭಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಮ್ ॥

ಚೌಪಾಈ
ಜಯ ಹನುಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ ।
ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ ॥ 1 ॥

ರಾಮದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮಾ ।
ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಪವನಸುತ ನಾಮಾ ॥ 2 ॥

ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ ।
ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ ॥3 ॥

ಕಂಚನ ವರಣ ವಿರಾಜ ಸುವೇಶಾ ।
ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಶಾ ॥ 4 ॥

ಹಾಥವಜ್ರ ಔ ಧ್ವಜಾ ವಿರಾಜೈ ।
ಕಾಂಥೇ ಮೂಂಜ ಜನೇವೂ ಸಾಜೈ ॥ 5॥

ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರೀ ನಂದನ ।
ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾಜಗ ವಂದನ ॥ 6 ॥

ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುಣೀ ಅತಿ ಚಾತುರ ।
ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿವೇ ಕೋ ಆತುರ ॥ 7 ॥

ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿವೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ ।
ರಾಮಲಖನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ ॥ 8॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ ।
ವಿಕಟ ರೂಪಧರಿ ಲಂಕ ಜಲಾವಾ ॥ 9 ॥

ಭೀಮ ರೂಪಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ ।
ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ ॥ 10 ॥

ಲಾಯ ಸಂಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೇ ।
ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ ಹರಷಿ ಉರಲಾಯೇ ॥ 11 ॥

ರಘುಪತಿ ಕೀನ್ಹೀ ಬಹುತ ಬಡಾಯೀ ।
ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತ ಸಮ ಭಾಯೀ ॥ 12 ॥

ಸಹಸ್ರ ವದನ ತುಮ್ಹರೋ ಯಶಗಾವೈ ।
ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ ॥ 13 ॥

ಸನಕಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನೀಶಾ ।
ನಾರದ ಶಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಶಾ ॥ 14 ॥

ಯಮ ಕುಬೇರ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾಂ ತೇ ।
ಕವಿ ಕೋವಿದ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಾಂ ತೇ ॥ 15 ॥

ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀನ್ಹಾ ।
ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜಪದ ದೀನ್ಹಾ ॥ 16 ॥

ತುಮ್ಹರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ ।
ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೇ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ ॥ 17 ॥

ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನ ಪರ ಭಾನೂ ।
ಲೀಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನೂ ॥ 18 ॥

ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀ ।
ಜಲಧಿ ಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀ ॥ 19 ॥

ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ ।
ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ ॥ 20 ॥

ರಾಮ ದುಆರೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ ।
ಹೋತ ನ ಆಜ್ಞಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ ॥ 21 ॥

ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರೀ ಶರಣಾ ।
ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹೂ ಕೋ ಡರ ನಾ ॥ 22 ॥

ಆಪನ ತೇಜ ಸಮ್ಹಾರೋ ಆಪೈ ।
ತೀನೋಂ ಲೋಕ ಹಾಂಕ ತೇ ಕಾಂಪೈ ॥ 23 ॥

ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವೈ ।
ಮಹವೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ ॥ 24 ॥

ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ ।
ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ವೀರಾ ॥ 25 ॥

ಸಂಕಟ ಸೇ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ ।
ಮನ ಕ್ರಮ ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಾವೈ ॥ 26 ॥

ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವೀ ರಾಜಾ ।
ತಿನಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ ॥ 27 ॥

ಔರ ಮನೋರಧ ಜೋ ಕೋಯಿ ಲಾವೈ ।
ತಾಸು ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ ॥ 28 ॥

ಚಾರೋ ಯುಗ ಪ್ರತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ ।
ಹೈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಗತ ಉಜಿಯಾರಾ ॥ 29 ॥

ಸಾಧು ಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ ।
ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೇ ॥ 30 ॥

ಅಷ್ಠಸಿದ್ಧಿ ನವ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ ।
ಅಸ ವರ ದೀನ್ಹ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ ॥ 31 ॥

ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹಾರೇ ಪಾಸಾ ।
ಸದಾ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ದಾಸಾ ॥ 32 ॥

ತುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮಕೋ ಪಾವೈ ।
ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ ॥ 33 ॥

ಅಂತ ಕಾಲ ರಘುಪತಿ ಪುರಜಾಯೀ ।
ಜಹಾಂ ಜನ್ಮ ಹರಿಭಕ್ತ ಕಹಾಯೀ ॥ 34 ॥

ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಯೀ ।
ಹನುಮತ ಸೇಯಿ ಸರ್ವ ಸುಖ ಕರಯೀ ॥ 35 ॥

ಸಂಕಟ ಕ(ಹ)ಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ ।
ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲ ವೀರಾ ॥ 36 ॥

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಯೀ ।
ಕೃಪಾ ಕರಹು ಗುರುದೇವ ಕೀ ನಾಯೀ ॥ 37 ॥

ಜೋ ಶತ ವಾರ ಪಾಠ ಕರ ಕೋಯೀ ।
ಛೂಟಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೋಯೀ ॥ 38 ॥

ಜೋ ಯಹ ಪಡೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ ।
ಹೋಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಖೀ ಗೌರೀಶಾ ॥ 39 ॥

ತುಲಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ ।
ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಹ ಡೇರಾ ॥ 40 ॥

ದೋಹಾ
ಪವನ ತನಯ ಸಂಕಟ ಹರಣ – ಮಂಗಳ ಮೂರತಿ ರೂಪ್ ।
ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ – ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರಭೂಪ್ ॥
ಸಿಯಾವರ ರಾಮಚಂದ್ರಕೀ ಜಯ ।
ಪವನಸುತ ಹನುಮಾನಕೀ ಜಯ ।
ಬೋಲೋ ಭಾಯೀ ಸಬ ಸಂತನಕೀ ಜಯ ।

About Tulasidasa in Kannada

ಸಂತ ತುಳಸಿದಾಸರು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದವರು. ಅವರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ೧೫೩೨-೧೬೨೩. ಅವರು ಅನನ್ಯ ರಾಮ ಭಕ್ತರು.
ತುಳಸಿದಾಸರು ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.

ಸಂತ ತುಳಸೀದಾಸ ಅವರ ತಂದೆ ಆತ್ಮಾರಾಮ್ ದುಬೆ ಹಾಗು ತಾಯಿ ಹುಲಸಿ ದುಬೆ. ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ರತ್ನಾವಳಿ.

ಶ್ರೀ ತುಳಸೀದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು: ರಾಮಚರಿತಮಾನಸ, ರಾಮಲಾಲಾ ನಾಹಚ್ಚು, ಬರವೈ ರಾಮಾಯಣ , ಪಾರ್ವತಿ ಮಂಗಳ, ಜಾನಕಿ ಮಂಗಳ, ರಮಜ್ಞಾ ಪ್ರಶ್ನ , ಕೃಷ್ಣ ಗೀತವಳಿ, ಗೀತಾವಳಿ, ಸಾಹಿತ್ಯರತ್ನ , ದೊಹಾವಳಿ, ವೈರಾಗ್ಯ ಸಂದೀಪಿನಿ ಮತ್ತು ವಿನಯ ಪತ್ರಿಕಾ

Download Hanuman Chalisa Lyrics In Kannada and English PDF

Hanuman Chalisa Lyrics In English

Doha
Shri guru charaṇa saroja raja nijamana mukura sudhari ।
varanau raghuvara vimalayasha jo dayaka phalachari ॥
buddhihina tanujanikai sumirau pavana kumara ।
bala buddhi vidya dehu mohi harahu kalesha vikara ॥

Dhyanam
Goshpadikruta varashiṃ mashakikṛta rakshasam ।
ramayana mahamala ratnaṃ vande-(a)nilatmajam ॥
yatra yatra raghunatha kirtanaṃ tatra tatra krutamastakañjalim ।
bhashpavari paripurna lochanam marutiṃ namata rakṣasantakam ॥

Chaupai
Jaya hanumana jñana guṇa sagara ।
Jaya kapisha tihu loka ujagara ॥ 1 ॥

Ramaduta atulita baladhama ।
añjani putra pavanasuta nama ॥ 2 ॥

Mahavira vikrama bajarangi ।
kumati nivara sumati ke sangi ॥3 ॥

Kañchana varana viraja suvesha ।
kanana kundala kuñchita kesha ॥ 4 ॥

Hathavajra au dhvaja virajai ।
kanthe muñja janevu sajai ॥ 5॥

Shankara suvana kesari nandana ।
teja pratapa mahajaga vandana ॥ 6 ॥

Vidyavana guni ati chatura ।
rama kaja karive ko atura ॥ 7 ॥

Prabhu charitra sunive ko rasiya ।
ramalakhana sita mana basiya ॥ 8॥

Sukshma rupadhari siyahi dikhava ।
vikata rupadhari lanka jalava ॥ 9 ॥

Bhima rupadhari asura samhare ।
ramachandra ke kaja saṃvare ॥ 10 ॥

Laya sañjivana lakhana jiyaye ।
shri raghuvira harasi uralaye ॥ 11 ॥

Raghupati kinhi bahuta baḍayi ।
tuma mama priya bharata sama bhayi ॥ 12 ॥

Sahasra vadana tumharo yashagavai ।
asa kahi shripati kantha lagavai ॥ 13 ॥

Sanakadika brahmadi munisha ।
narada sharada sahita ahisha ॥ 14 ॥

Yama kubera digapala jaham te ।
kavi kovida kahi sake kahaṃ te ॥ 15 ॥

Tuma upakara sugrivahi kinha ।
rama milaya rajapada dinha ॥ 16 ॥

Tumharo mantra vibhishana mana ।
lankeshvara bhaye saba jaga jana ॥ 17 ॥

Yuga sahasra yojana para bhanu ।
lilyo tahi madhura phala janu ॥ 18 ॥

Prabhu mudrika meli mukha mahi ।
jaladhi langhi gaye acharaja nahi ॥ 19 ॥

Durgama kaja jagata ke jete ।
sugama anugraha tumhare tete ॥ 20 ॥

Rama duare tuma rakhavare ।
hota na ajña binu paisare ॥ 21 ॥

Saba sukha lahai tumhari sharana ।
tuma rakṣaka kahu ko ḍara na ॥ 22 ॥

Apana teja samharo apai ।
tinoṃ loka hanka te kampai ॥ 23 ॥

Bhuta pishacha nikaṭa nahi avai ।
mahavira jaba nama sunavai ॥ 24 ॥

Nasai roga harai saba pira ।
japata nirantara hanumata vira ॥ 25 ॥

Sankata se hanumana Chuḍavai ।
mana krama vachana dhyana jo lavai ॥ 26 ॥

Saba para rama tapasvi raja ।
tinake kaja sakala tuma saja ॥ 27 ॥

Aura manoradha jo koyi lavai ।
tasu amita jivana phala pavai ॥ 28 ॥

Charo yuga pratapa tumhara ।
hai prasiddha jagata ujiyara ॥ 29 ॥

Sadhu santa ke tuma rakhavare ।
asura nikandana rama dulare ॥ 30 ॥

Ashthasiddhi nava nidhi ke data ।
asa vara dinha janaki mata ॥ 31 ॥

Rama rasayana tumhare pasa ।
sada raho raghupati ke dasa ॥ 32 ॥

Tumhare bhajana ramako pavai ।
janma janma ke dukha bisaravai ॥ 33 ॥

Anta kala raghupati purajayi ।
jahaṃ janma haribhakta kahayi ॥ 34 ॥

Aura devata chitta na dharayi ।
hanumata seyi sarva sukha karayi ॥ 35 ॥

Sankata ka(ha)tai mitai saba pira ।
jo sumirai hanumata bala vira ॥ 36 ॥

Jai jai jai hanumana gosayi ।
kṛpa karahu gurudeva ki nayi ॥ 37 ॥

Jo shata vara patha kara koyi ।
Chuṭahi bandi maha sukha hoyi ॥ 38 ॥

Jo yaha padai hanumana chalisa ।
hoya siddhi sakhi gaurisha ॥ 39 ॥

Tulasidasa sada hari chera ।
kijai natha hrudaya maha ḍera ॥ 40 ॥

Doha
Pavana tanaya sankata harana – mangaḻa murati rup ।
rama lakhana sita sahita – hrudaya basahu surabhup ॥
siyavara ramachandraki jaya ।
pavanasuta hanumanaki jaya ।
bolo bhayi saba santanaki jaya ।

Hanuman Chalisa Singing by Hariharan Video

Harihanran’s Hanuman Chalisa Video

Hanuman Chalisa Singing by Soorygayathri

Hanumanachalisa Song by Sooryagathri

Frequently Asked Questions About Hanuman Chalisa

1.Who has written Hanuman Chalisa
Answer :Shri Tulasidas has written Hanuman Chalisa

2. Hanuman Chalisa is in which language
Answer : Hanuman Chalisa is in Awadhi language (language in Awadha area of India)

3. Who can read Hanuman Chalisa
Answer : Anyone can read and sing Hauman Chalisa

4. How many shlokas are there in Hanuman Chalisa
Answer : 40 shlokas are there in Hanuman chalisa

1 thought on “ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ | Hanuman Chalisa Lyrics | Kannada | English”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *