Apamrutyu Nivarana Suladi Kannada English

ಅಪಮೃತ್ಯು ನಿವಾರಣ ಸುಳಾದಿ | Apamrutyu Nivaarana Suladi By Vijayadasaru

ರಚನೆ: ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರು

Apamrutyu Nivaarana Suladi In Kannada

ಧ್ರುವತಾಳ
ರುದ್ರಾಂತರ್ಗತ ನಾರಸಿಂಹ ಮೃತ್ಯುನಿವಾರಿ
ಭದ್ರ ಫಲದಾಯಕ ದೋಷದೂರ
ಚಿದ್ರೂಪ ಚಿತ್ಪ್ರಕೃತಿ ತ್ರಿಲೋಕನಾಥ
ಅದ್ರಿ ಧರಿಸಿ ಗೋಕುಲ ಕಾಯ್ದ ವಿನೋದ
ನಿದ್ರಾರಹಿತ ನಿಗಮವಂದ್ಯ ಭಕ್ತಾನಂದ
ಉದ್ರೇಕಾ ತಂದು ಕೊಡುವ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ
ಭದ್ರಪ್ರದಾಯಕ ದೋಷದೂರ
ಮುದ್ರೆಧರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯೆಂಬೋ ಗುಣ ಸ-
ಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಲೋಲಾಡುತಿಪ್ಪ
ಶೂದ್ರಗಾದರು ಆಶಾ ಭಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಮಹ
ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಪೇಳುತಿಪ್ಪರಿದೆ ಕೋ
ಕದ್ರುವೆ ಮಗ ವಾಸುಕಿಯಾ ಗರುಡನ್ನ ಉ-
ಪದವ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ನೀನೆ ಪಾಲಿಸಿದಂದು
ಕ್ಷುದ್ರದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಈ ಪರಿ ಶಕ್ತಿಯುಂಟೆ
ಛಿದ್ರತನ ಎಣಿಸದಿರು ಪರಮ ಕರುಣೀ
ರೌದ್ರಾ ಮೂರುತಿ ಶಾಂತ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ನಿನ್ನ
ಸದೃಶ ದೇವನ ಕಾಣೆನೊ ಜಗತ್ತಿನೊಳು ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಹರಿ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದಂತೆ ಎನ್ನ
ಶರೀರದೊಳಗೆ ನಿಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆ
ಅರೆಮರೆ ಇದಕಿಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ವಾಕ್ಯವೆಂದು
ನೆರೆ ನಂಬಿದೆ ನಾನು ನಾನಾ ವಿಧದಲ್ಲಿ
ನರಗೆ ಬಂದಟ್ಟಿದ ವ್ಯಾಧಿಯು ನಿಲಲುಂಟೆ
ಪರಿಹರವಾಗುವುದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಎನಗೆ
ಪುರಹರನುತಪಾದ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ನರಹರಿ ಎಂದೆನೆ ಭಯಹರವೊ ||2||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಅನ್ಯಥಾ ಗತಿಕಾಣೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವಲ್ಲದೆ
ಇನ್ನು ತ್ರಿಲೋಕದಲಿ ತಿರುವೆಂಗಳ
ಎನ್ನ ನುಡಿ ಪುಶಿಮಾಡಿ ಅಪಹಾಸ ಗೈಸಿದರೆ
ನಿನ್ನದಲ್ಲದೆ ಕೀರ್ತಿ ಅಪಕೀರ್ತಿಯು
ಪೆಣ್ಣಿನಾ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ಕಾಯಲಿಲ್ಲವೆ ನೀನು
ಮುನ್ನ ಪೇಳುವುದೇನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ
ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ ಬಹು ಬಗೆಯಿಂದ ಈ ಅಬಲೆಯು
ನಿನ್ನ ನಂಬಿಹಳಯ್ಯ ನೀನೆ ಬಲ್ಲೈ
ಧನ್ಯ ಜೀವನದಾಯ ಸುವಾಸತನವಿತ್ತು
ಮನ್ನಿಸುವುದು ಇವಳ ತುತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ
ಬೆನ್ನ ಬಿದ್ದವರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡಲುಂಟೆ
ಬಿನ್ನಹ ಮಾಡಿದೆ ಇಷ್ಟೆ ಮಾತ್ರ
ತನ್ನ ಪತಿಯ ಕೊಡ ತಾಂಬೂಲ ಮೆಲುವ ಸಂ
ಪನ್ನ ಭಾಗ್ಯವಕೊಡು ಕಮಲನಾಭ
ಕನ್ಯ ಲಕುಮಿರಮಣ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ಘನ್ನ ಮಹಿಮ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಅಮೃತ ಸಿದ್ಧ ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಆಳು ಗೆದ್ದರೆ ನೋಡು ಅರಸಗೆ ಜಯಪ್ರದ
ಆಳು ನುಡಿದದ್ದು ಅರಸು ನುಡಿದದ್ದು
ಏಳಾಲ ಮಾಡದೆ ಯಾದವ ಕುಲಮಣಿ
ಪಾಲಿಸಬೇಕಯ್ಯಾ ಪರಮ ಅನಿಮಿತ್ತ
ಮೂಲ ಬಾಂಧವ ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಪ್ಪದು
ಪಾಲಸಾಗರ ಶಾಯಿ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ಕಾಲ ಕರ್ಮ ಗುಣ ನಿನಗಿದಿರೆ ಸ್ವಾಮೀ ||4||

ಆದಿತಾಳ
ಅರ್ಥವಾದವಲ್ಲ ಮನಸು ಪೂರ್ವಕದಿಂದ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವೆ ಅನಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ
ಸ್ವಾರ್ಥಗೋಸುಗವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಬುವನಲ್ಲ
ವ್ಯರ್ಥವಾಗಗೊಡದಿರು ವೇದದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿದ
ಅರ್ಥಜ್ಞಾನ ಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ದೇವ
ಅರ್ಥಾತುರ ನೀನಲ್ಲ ಸಕಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸ
ಮರ್ಥ ನೀನಹುದೋ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಪರಹಿ
ತಾರ್ಥವಾಗಲಿ ಇದೆ ಪುಶಿಯಾಗದಂತೆ ಕಾಯೊ
ಆರ್ತವಿದೂರ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಕೃ
ತಾರ್ಥನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಮುದದಿಂದ ಒಲಿದು ಬಂದು||5||

ಜತೆ
ಭಕುತರ ಭಾಗ್ಯವೇ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಪೂರೈಸಿ
ಸುಖಕೊಡುವುದು ಬಿಡದೆ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ವೆಂಕಟ||6||

Download Apamrutyu Nivaarana Suladi In Kannada & English

Apamrutyu Nivaarana Suladi In English

Composed By: Shri Vijayadasaru

Dhruvatāḷa

rudrāntargata nārasinha mr̥tyunivāri

bhadra phaladāyaka dōṣadūra

cidrūpa citprakr̥ti trilōkanātha

adri dharisi gōkula kāyda vinōda

nidrārahita nigamavandya bhaktānanda

udrēkā tandu koḍuva kāmitārtha

bhadrapradāyaka dōṣadūra

mudredharisi ninna bhaktiyembō guṇa sa-

mudradoḷage lōlāḍutippa

śūdragādaru āśā bhayavillavendu maha

rudrādigaḷu pēḷutipparide kō

kadruve maga vāsukiyā garuḍanna u-

padavra biḍisi nīne pālisidandu

kṣudradēvategaḷige ī pari śaktiyuṇṭe

chidratana eṇisadiru parama karuṇī

raudrā mūruti śānta vijaya viṭhṭhala ninna

sadr̥śa dēvana kāṇeno jagattinoḷu ||1||

maṭṭatāḷa

hari ninna saṅkalpa iddante

enna śarīradoḷage nindu stōtra māḍisikoṇḍe

aremare idakilla śāśvata vākyavendu

nere nambide nānu nānā vidhadalli

narage bandaṭṭida vyādhiyu nilaluṇṭe

pariharavāguvudu sid’dhavāyitu enage

puraharanutapāda vijaya viṭhṭhalarēya

narahari endene bhayaharavo ||2||

triviḍitāḷa

an’yathā gatikāṇe ninna pādavallade

innu trilōkadali tiruveṅgaḷa

enna nuḍi puśimāḍi apahāsa gaisidare

ninnadallade kīrti apakīrtiyu

peṇṇinā more kēḷi kāyalillave nīnu

munna pēḷuvudēnu vistarisi

baṇṇiside bahu bageyinda ī abaleyu

ninna nambihaḷayya nīne ballai

dhan’ya jīvanadāya suvāsatanavittu

mannisuvudu ivaḷa tutige mecci

benna biddavaranna oppisi koḍaluṇṭe

binnaha māḍide iṣṭe mātra

tanna patiya koḍa tāmbūla meluva saṁ

panna bhāgyavakoḍu kamalanābha

kan’ya lakumiramaṇa vijaya viṭhṭhalarēya

ghanna mahima ninna vākya amr̥ta sid’dha ||3||

aṭṭatāḷa

āḷu geddare nōḍu arasage jayaprada

āḷu nuḍidaddu arasu nuḍidaddu

ēḷāla māḍade yādava kulamaṇi

pālisabēkayyā parama animitta

mūla bāndhava bhāṣe koṭṭare tappadu

pālasāgara śāyi vijaya viṭhṭhalarēya

kāla karma guṇa ninagidire svāmī ||4||

āditāḷa

arthavādavalla manasu pūrvakadinda

prārthane māḍuve anādi brahmacāri

svārthagōsugavāgi bēḍikombuvanalla

vyarthavāgagoḍadiru vēdadalli pēḷida

arthajñāna kke nitya elliddaru dēva

arthātura nīnalla sakala kāladalli, sa

martha nīnahudō sarvōttama, parahi

tārthavāgali ide puśiyāgadante kāyo

ārtavidūra nam’ma vijaya viṭhṭhala kr̥

tārthanna māḍuvudu mudadinda olidu bandu||5||

jate

bhakutara bhāgyavē apēkṣā pūraisi

sukhakoḍuvudu biḍade vijaya viṭhṭhala veṅkaṭa||6||

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *