Chnadra-grahana-Stotra

ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ತೋತ್ರ|Stotra Recitation During Lunar Eclipse

ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ತೋತ್ರ

ಯೋಸೌ ವಜ್ರಧರೋ ದೇವ: ಆದಿತ್ಯಾನಾಂ ಪ್ರಭುರ್ಮತ: ।
ಸಹಸ್ರನಯನ: ಶಕ್ರೋ ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು ।।

ಮುಖಂ ಯ: ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಸಪ್ತಾರ್ಚಿರಮಿತದ್ಯುತಿ: ।
ಚಂದ್ರೋಪರಾಗಸಂಭೂತಾಂ ಅಗ್ನಿಹಿ ಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು।।

ಯ: ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷೀ ಜಗತಾಂ ಧರ್ಮೋ ಮಹಿಷವಾಹನ: ।
ಯಮ: ಚಂದ್ರೋಪರಾಗೊತ್ತಾಮ್ ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು ।।

ರಕ್ಷೋಗಣಾಧಿಪ: ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನೀಲಾಂಜನಸಮಪ್ರಭ: ।
ಖಡ್ಗಹಸ್ತೋ ನಿರ್ರುತಿಶ್ಚ ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು ।।

ನಾಗಪಾಶಧರೋ ದೇವ: ಸದಾ ಮಕರವಾಹನ: ।
ಸ ಜಲಾಧಿಪತಿರ್ದೇವೋ ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು ।।

ಪ್ರಾಣರೂಪೋ ಹಿ ಲೋಕಾನಾಂ ಸಕಾಶಾತ್ಕ್ರುಷ್ಣಮೃಗಪ್ರಿಯ: ।
ವಾಯು: ಚಂದ್ರೋಪರಾಗೋತ್ಥಾಂ ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು ।।

ಯೋಽಸೌ ನಿಧಿಪತಿರ್ದೇವ: ಖಡ್ಗಶೂಲಗದಾಧರ: ।
ಚಂದ್ರೋಪರಾಗಕಲುಷಂ ಧನದೋ ಮೇ ವ್ಯಪೋಹತು ।।

ಯೋಽಸಾವಿಂದುಧರೋ ದೇವ: ಪಿನಾಕೀ ವೃಷವಾಹನ: ।
ಚಂದ್ರೋಪರಾಗಪಾಪಾನಿ ಸ ನಾಶಯತು ಶಂಕರ:।।

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ಯಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಸ್ಥಾವರಾಣಿ ಚರಾಣಿ ಚ।
ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣ್ವರ್ಕರುದ್ರಾಶ್ಚ ದಹಂತು ಮಮ ಪಾತಕಂ ।।

Mantra To Be Recited During Lunar Eclipse

Yōsau vajradharō dēva: Ādityānāṁ prabhurmata: ।
Sahasranayana: Śakrō grahapīḍāṁ vyapōhatu।।

mukhaṁ ya: Sarvadēvānāṁ saptārciramitadyuti: ।
Candrōparāgasambhūtāṁ agnihi pīḍāṁ vyapōhatu।।

ya: Karmasākṣī jagatāṁ dharmō mahiṣavāhana: ।
Yama: Candrōparāgottām grahapīḍāṁ vyapōhatu।।

rakṣōgaṇādhipa: Sākṣāt nīlān̄janasamaprabha: ।
Khaḍgahastō nirrutiśca grahapīḍāṁ vyapōhatu।।

nāgapāśadharō dēva: Sadā makaravāhana: ।
Sa jalādhipatirdēvō grahapīḍāṁ vyapōhatu।।

prāṇarūpō hi lōkānāṁ sakāśātkruṣṇamr̥gapriya: ।
Vāyu: Candrōparāgōt’thāṁ grahapīḍāṁ vyapōhatu।।

yō̕sau nidhipatirdēva: Khaḍgaśūlagadādhara: ।
Candrōparāgakaluṣaṁ dhanadō mē vyapōhatu।।

yō̕sāvindudharō dēva: Pinākī vr̥ṣavāhana: ।
Candrōparāgapāpāni sa nāśayatu śaṅkara:।।

Trailōkyē yāni bhūtāni sthāvarāṇi carāṇi ca।
brahmaviṣṇvarkarudrāśca dahantu mama pātakaṁ।।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *