Suryagrahana-Stotra

ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ತೋತ್ರ|Stotra During Solar Eclipse

ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಪಾಲಕ ಸ್ತೋತ್ರ

Ashta Digpalaka

ಯೋಸೌ ವಜ್ರಧರೋ ದೇವ: ಆದಿತ್ಯಾನಾಂ ಪ್ರಭುರ್ಮತ: ।
ಸಹಸ್ರನಯನ: ಶಕ್ರೋ ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು ।।

ಮುಖಂ ಯ: ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಸಪ್ತಾರ್ಚಿರಮಿತದ್ಯುತಿ: ।
ಸೂರ್ಯೋಪರಾಗಸಂಭೂತಾಂ ಅಗ್ನಿಹಿ ಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು।।

ಯ: ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷೀ ಜಗತಾಂ ಧರ್ಮೋ ಮಹಿಷವಾಹನ: ।
ಯಮ: ಸೂರ್ಯೋಪರಾಗೊತ್ತಾಮ್ ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು ।।

ರಕ್ಷೋಗಣಾಧಿಪ: ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನೀಲಾಂಜನಸಮಪ್ರಭ: ।
ಖಡ್ಗಹಸ್ತೋ ನಿರ್ರುತಿಶ್ಚ ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು ।।

ನಾಗಪಾಶಧರೋ ದೇವ: ಸದಾ ಮಕರವಾಹನ: ।
ಸ ಜಲಾಧಿಪತಿರ್ದೇವೋ ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು ।।

ಪ್ರಾಣರೂಪೋ ಹಿ ಲೋಕಾನಾಂ ಸಕಾಶಾತ್ಕ್ರುಷ್ಣಮೃಗಪ್ರಿಯ: ।
ವಾಯು: ಸೂರ್ಯ ಪರಾಗೋತ್ಥಾಂ ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು ।।

ಯೋಽಸೌ ನಿಧಿಪತಿರ್ದೇವ: ಖಡ್ಗಶೂಲಗದಾಧರ: ।
ಸೂರ್ಯೋಪರಾಗಕಲುಷಂ ಧನದೋ ಮೇ ವ್ಯಪೋಹತು ।।

ಯೋಽಸಾವಿಂದುಧರೋ ದೇವ: ಪಿನಾಕೀ ವೃಷವಾಹನ: ।
ಸೂರ್ಯೋಪರಾಗಪಾಪಾನಿ ಸ ನಾಶಯತು ಶಂಕರ:।।

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ಯಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಸ್ಥಾವರಾಣಿ ಚರಾಣಿ ಚ।
ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣ್ವರ್ಕರುದ್ರಾಶ್ಚ ದಹಂತು ಮಮ ಪಾತಕಂ ।।

Ashta Digpalaka Mantra To Be Recited During Solar Eclipse

Yōsau vajradharō dēva: Ādityānāṁ prabhurmata: |
Sahasranayana: Śakrō grahapīḍāṁ vyapōhatu ||

mukhaṁ ya: Sarvadēvānāṁ saptārciramitadyuti: |
Sūryōparāgasambhūtāṁ agnihi pīḍāṁ vyapōhatu ||

ya: Karmasākṣī jagatāṁ dharmō mahiṣavāhana: |
Yama: Sūryōparāgottām grahapīḍāṁ vyapōhatu ||

rakṣōgaṇādhipa: Sākṣāt nīlān̄janasamaprabha: |
Khaḍgahastō nirrutiśca grahapīḍāṁ vyapōhatu ||

nāgapāśadharō dēva: Sadā makaravāhana: |
Sa jalādhipatirdēvō grahapīḍāṁ vyapōhatu ||

prāṇarūpō hi lōkānāṁ sakāśātkruṣṇamr̥gapriya: |
Vāyu: Sūrya parāgōt’thāṁ grahapīḍāṁ vyapōhatu ||

yō̕sau nidhipatirdēva: Khaḍgaśūlagadādhara:|
Sūryōparāgakaluṣaṁ dhanadō mē vyapōhatu ||

yō̕sāvindudharō dēva: Pinākī vr̥ṣavāhana: |
Sūryōparāgapāpāni sa nāśayatu śaṅkara:||

Trailōkyē yāni bhūtāni sthāvarāṇi carāṇi ca |
brahmaviṣṇvarkarudrāśca dahantu mama pātakaṁ ||

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *