Eclipse

Chnadra-grahana-Stotra

ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ತೋತ್ರ|Stotra Recitation During Lunar Eclipse

ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೋಸೌ ವಜ್ರಧರೋ ದೇವ: ಆದಿತ್ಯಾನಾಂ ಪ್ರಭುರ್ಮತ: ।ಸಹಸ್ರನಯನ: ಶಕ್ರೋ ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು ।। ಮುಖಂ ಯ: ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಸಪ್ತಾರ್ಚಿರಮಿತದ್ಯುತಿ: ।ಚಂದ್ರೋಪರಾಗಸಂಭೂತಾಂ ಅಗ್ನಿಹಿ ಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು।। ಯ: ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷೀ ಜಗತಾಂ ಧರ್ಮೋ ಮಹಿಷವಾಹನ: ।ಯಮ: ಚಂದ್ರೋಪರಾಗೊತ್ತಾಮ್ ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು ।। ರಕ್ಷೋಗಣಾಧಿಪ: ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನೀಲಾಂಜನಸಮಪ್ರಭ: ।ಖಡ್ಗಹಸ್ತೋ ನಿರ್ರುತಿಶ್ಚ ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು ।। ನಾಗಪಾಶಧರೋ ದೇವ: ಸದಾ ಮಕರವಾಹನ: ।ಸ ಜಲಾಧಿಪತಿರ್ದೇವೋ ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು ।। ಪ್ರಾಣರೂಪೋ ಹಿ ಲೋಕಾನಾಂ ಸಕಾಶಾತ್ಕ್ರುಷ್ಣಮೃಗಪ್ರಿಯ: ।ವಾಯು: …

ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ತೋತ್ರ|Stotra Recitation During Lunar Eclipse Read More »

ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ತೋತ್ರ|Stotra During Solar Eclipse

ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಪಾಲಕ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೋಸೌ ವಜ್ರಧರೋ ದೇವ: ಆದಿತ್ಯಾನಾಂ ಪ್ರಭುರ್ಮತ: ।ಸಹಸ್ರನಯನ: ಶಕ್ರೋ ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು ।। ಮುಖಂ ಯ: ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಸಪ್ತಾರ್ಚಿರಮಿತದ್ಯುತಿ: ।ಸೂರ್ಯೋಪರಾಗಸಂಭೂತಾಂ ಅಗ್ನಿಹಿ ಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು।। ಯ: ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷೀ ಜಗತಾಂ ಧರ್ಮೋ ಮಹಿಷವಾಹನ: ।ಯಮ: ಸೂರ್ಯೋಪರಾಗೊತ್ತಾಮ್ ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು ।। ರಕ್ಷೋಗಣಾಧಿಪ: ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನೀಲಾಂಜನಸಮಪ್ರಭ: ।ಖಡ್ಗಹಸ್ತೋ ನಿರ್ರುತಿಶ್ಚ ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು ।। ನಾಗಪಾಶಧರೋ ದೇವ: ಸದಾ ಮಕರವಾಹನ: ।ಸ ಜಲಾಧಿಪತಿರ್ದೇವೋ ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು ।। ಪ್ರಾಣರೂಪೋ ಹಿ ಲೋಕಾನಾಂ …

ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ತೋತ್ರ|Stotra During Solar Eclipse Read More »