Pitruganasandhi-English

Pitrugana Sandhi -Harikathamrutasara -English

Written By : Shri Jagannathadasa

Click to buy Full Harikathamrutasara Kannada Ebook (all 32 sandhi)

You also look at Pitrugana Sandhi in Kannada.

Pitrugana Sandhi Lyrics – Harikathamrutasara In English

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

kRutiramaNa pradyumna vasudEvategaLu ahankAra trayadoLu
caturaviMSati rUpadindali BOjyanenisuvanu
hutavahAkSha antargata jayApatiyu tAnE mUradhika triMSati surUpadi
BOktru enisuva BOktrugaLoLiddu||1||

Aradhika mUvattu rUpadi vArijAptanoLu irutihanu
mAyAramaNa SrI vAsudEvanu kAlanAmadali
mUruvidha pitRugaLoLu vasu tripurAri Adityaga aniruddhanu
tOrikoLLade kartRu karma kriyanu enisikoMba||2||

svavaSa nArAyaNanu tA ShaNNavati nAmadi karesutali
vasu Siva divAkara kartRu karma kriyegaLoLagiddu
nevanavillade nityadali tannavaru mADuva sEve kaikonDu
avara pitRugaLigIva anantAnanta suKagaLanu||3||

taMtu paTadandadali lakShmIkAnta pancAtmakanu enisi
vasu kantu hara ravi kartRugaLoLiddu
anavarata tanna ciMtisuta santaranu guru madhvAntarAtmaka santaisuvanu
santata aKiLArthagaLa pAlisi iha paraMgaLali||4||

tande tAygaLa prItigOsuga nindya karmava toredu
vihitagaLu ondu mIrade sAnga karmagaLanu Acarisuvavaru
vandanIyarAgi iLeyoLage dainandinadi daiSika daihika suKadinda bALvaru
bahu divasadali kIrtiyutarAgi||5||

aMSi aMSa antargatatraya haMsavAhana muKya divijara asaMSayadi tiLidu
antarAtmaka SrI janArdhanana saMsmaraNe pUrvakadi
ShaDAdhika triMSatitraya rUpavaritu
vipAMsagana pUjisuvaru avarE kRutArtharu enisuvaru||6||

mUruvare sAvirada mEle are nUraidu rUpadi janArdhana
sUrigaLu mADuva samArAdhanege viGnagaLu bAradante
bahuprakAra KarAri kApADuvanu sarva SarIragaLoLiddu
avaravara pesarinda karesutali||7||

jaya jaya jayAkAnta dattAtraya kapila mahidAsa Baktapriya
purAtana puruSha pUrNAnaMda mAnaGana
hayavadana hari haMsa lOkatraya vilakShaNa
niKiLa jagadASraya nirAmaya dayadi santaisendu prArthisuvanu||8||

ShaNNavatiyeMba akShara IDyanu ShaNNavati nAmadali karesuta
tannavaru sadBakti pUrvakadinda mADutiha puNya karmava svIkarisi
kAruNya sAgara salahuvanu
brahmaNyadEva BavAbdhipOta bahu prakAradali||9||

dEhagaLa koDuvavanu avaravara aharagaLa koDadihane
sumanasa mahita mangaLa carita sadguNa Baritanu
anavarata ahika pAratrika suKaprada vahisi bennili beTTava
amRutava druhiNa modalAdavarige uNisida murida nahitarana||10||

druhiNa modalAda amararige sanmahita mAyAramaNa
tAnE svahanenisi saMtRuptipaDisuva sarvakAladali
prahita sankaruShaNanu pitRugaLige aharanenipa svadhAKyarUpadi
mahija Pala tRuNa pesarinali pradyumna aniruddha||11||

annanenisuva nRupaSugaLige hiraNya garBAnDadoLu
santata tannana Ipariyinda upAsanegaiva Baktarana bannabaDisade
Bava samudra maha unnatiya dATisi
caturvidha annamayanu Atma pradarSana suKavanIva hari||12||

manavacana kAyagaLa deSeyinda anudinadi biDade Acarisutippa
anucitOcita karmagaLa sadBakti pUrvakadi aniLa dEvanoLippa
nArAyaNage idu annavendu kRuShNArpaNavenuta koDu
svIkarisi santaipa karuNALu||13||

ELu vidha anna prakaraNava kELi kOvidara Asyadindali
Alasava mADadale aniruddhAdi rUpagaLa
kAlakAladi nenedu pUjisu sthUla matigaLige idanu pELade
SrI lakumi vallaBane annAdannAdanu||14||

endaridu saptAnnagaLa dainandinadi mareyade
sadA gOvindage arpisu nirBayadi mahAyaj~javu idendu
indirESanu svIkarisi dayadiMda bEDisikoLade
tavakadi taMdu koDuvanu parama mangaLa tanna dAsarige||15||

sUji karadali piDidu samarava nA jayisuvenu eMba naranante
I jagattinoLu uLLa aj~jAnigaLu nityadali
SrI jagatpati caraNa yugaLa sarOja Bakti j~jAna pUrvaka pUjisade
dharmArtha kAmava bayasi baLaluvaru||16||

SakaTa Banjana sakala jIvara nikaTaganu tAnAgi
lOkake prakaTanAgade sakala karmava mADi mADisuta
akuTilAtmaka Bakuta janarige suKadanenisuva sarvakAladi
akaTakaTa Itana mahA mahimegaLige EneMbe||17||

SrI lakumivallaBanu vaikunTha Alayadi praNava prakRuti
kIlAlajAsana muKya cEtanaroLage nelesiddu
mUla kAraNAoSi nAmadi lIlegaisuta tOri koLLade
pAlinoLu GRutavidda teradante ippa tristhaLadi||18||

mUru yugadali mUla rUpanu sUrigaLa santaisi
ditija kumArakara saMharisi dharmavanu uLuhabEkendu
kAruNika BUmiyoLu nija parivAra sahita avatarisi
bahu vidha tOridanu naravat pravRuttiya sakala cEtanake||19||

kAraNAhvaya prakRutiyoLagiddu Aradhika hadinenTu tattvava
tA racisi tadrUpa tannAmagaLane dharisi
nIraja BavAnDavanu nirmisi kAruNika kAryAKya rUpadi tOruvanu
sahajAhitAcalagaLali pratidinadi||20||

jIvarantaryAmi aMSi kaLEvaragaLoLage indriyagaLali
tA vihArava gaiyuta anudina aMSa nAmadali
I viShayagaLanunDu suKamayavIva suKa saMsAra duHKava
dEva mAnava dAnavarige avirata sudhAma saKa||21||

dESa dESava sutti dEhAyAsagoLisade kAmya karma durASegoLagAgadale
brahmAdi aKiLa cEtanaru
BU salila pAvaka samIra AkASa modalAda aKiLa tattva
parESage ivu adhiShThAnavu endaritu arcisu anavarata||22||

eraDu vidhadali lOkadoLu jIvarugaLu ipparu santata
kSharAkShara vilinga salinga sRujya asRujya BEdadali karesuvadu
jaDa prakRuti praNavAkShara mahadaNu kAla nAmadi
hari sahita BEdagaLa pancaka smarisu sarvatra||23||

jIva jIvara BEda jaDa jaDa jIva jaDagaLa BEda
paramanu jIva jaDa suvilakShaNanu endaridu nityadali
I viriMci anDadoLu ella TAvinali tiLidaidu BEda
kaLEvaradoLaritu acyutana padavaidu SIGradali||24||

Adiyalli kSharAkSharAKya dvEdha akSharadoLu ramA madhusUdanaru
kSharagaLoLu prakRuti praNava kAlagaLu vEda muKya tRuNAota jIvara
BEdagaLanaritu I rahasyava BOdisadE mandarige
sarvatradali ciMtipudu||25||

dIpadiM dIpagaLu poramaTTu ApaNa AlayagaLa timiragaLa tA pariharagaisi
tadgata padArtha tOrpante
sauparaNi varavahanu tA bahu rUpa nAmadi ella kaDeyali vyApisiddu
yathEShTa mahimeya tOrpa tiLisadale||26||

naLina mitrage indradhanu prati Palisuvante
jagatrayavu kangoLipudu aNu upAdhiyali pratibiMba ahvayadi harige
tiLiye trikakuddhAmana ati mangaLa surUpava
sarva TAvili poLeva hRudayake pratidivasa prahlAda pOShakanu||27||

rasa viSEShadoLu ati vimalA sitavasana tOyisi agniyoLagiDe
pasarisuvudu prakASa nasagundadale sarvatra
triSira dUShaNa vairi Bakti surasadi tOyda mahAtmaranu
bAdhisavu BavadoLage iddareyu sari durita rASigaLu||28||

vArinidhiyoLaguLLa aKiLa nadigaLu bEre bEre nirantaradi vihAragaiyuta
parama mOdadalippa teradante
mUru guNagaLa mAniniyenisuva SrI ramA rUpagaLu hariyali tOritippavu
sarva kAladi samarahitavenisi||29||

kOkanada saKana udaya GOkAlOkanake sogasadire
BAskara tA kaLankane? I kRutIpati jagannAthanire
svIkarisi suKapaDalu ariyada avivEkigaLu nindisidare Enahudu
I kavitvava kELi suKapaDadihare kOvidaru||30||

cEtanAcEtanagaLali guru mAtariSvAntargata jagannAtha viThala
niraMtaradi vyApisi tiLisi koLLadalE
kAtarava puTTisi viShayadali dhAnara mOhisuva
nirBIta nityAnandamaya nirdOSha niravadya||31||

Pitruagana Sandhi Audio

Pitrugana Sandhi Audio

Click to buy Full Harikathamrutasara Kannada Ebook (all 32 sandhi)

You also look at Pitrugana Sandhi in Kannada.

1 thought on “Pitrugana Sandhi -Harikathamrutasara -English”

  1. Pingback: ಗಣಪತಿ (ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ) ಸಂಧಿ - ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ | Ganapati (Vighneshwara) Sandhi - Harikathamrutasara In Kannada English - ಗಣಪತಿ (ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ) ಸಂಧಿ - ಹರಿಕಥ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *