Mangalacharana Sandhi Harikathamrutasara

Mangalacharana Sandhi Harikathamrutasara Lyrics In Kannada English| Jagannathadasa |ಮಂಗಳಾಚರಣ ಸಂಧಿ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ | ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು

Mangalacharana Sandhi is the first sandhi in Harikathamrutasara. Harikathamrutasara is written by Shri Jagannathadasaru.

Also read: Ganapati Sandhi , Karuna Sandhi and Pitrugana Sandhi

Mangalacharana Sandhi Harikathamrutasara Lyrics In Kannada

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಪೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಶ್ರೀರಮಣಿ ಕರಕಮಲ ಪೂಜಿತ ಚಾರುಚರಣ ಸರೋಜ
ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮೀರವಾಣಿ ಫಣೀಂದ್ರವೀಂದ್ರ ಭವ ಇಂದ್ರ ಮುಖ ವಿನುತ
ನೀರಜಭವಾಂಡ ಉದಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾರಣನೆ ಕೈವಲ್ಯದಾಯಕ
ನಾರಸಿಂಹನೆ ನಮಿಪೆ ಕರುಣಿಪುದು ಎಮಗೆ ಮಂಗಳವ||1||

ಜಗದುದರನ ಅತಿ ವಿಮಲ ಗುಣರೂಪಗಳನು ಆಲೋಚನದಿ
ಭಾರತ ನಿಗಮತತಿಗಳ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಗಳ
ಬಗೆಬಗೆಯ ನೂತನವ ಕಾಣುತ ಮಿಗೆ ಹರುಷದಿಂ ಪೊಗಳಿ ಹಿಗ್ಗುವ
ತ್ರಿಗುಣಮಾನಿ ಮಹಾಲಕುಮಿ ಸಂತೈಸಲಿ ಅನುದಿನವು||2||

ನಿರುಪಮಾನಂದಾತ್ಮ ಭವ ನಿರ್ಜರ ಸಭಾಸಂಸೇವ್ಯ
ಋಜುಗಣದ ಅರಸೆ ಸತ್ವಪ್ರಚುರ ವಾಣೀಮುಖಸರೋಜೇನ
ಗರುಡ ಶೇಷ ಶಶಾಂಕದಳ ಶೇಖರರ ಜನಕ ಜಗದ್ಗುರುವೇ
ತ್ವಚ್ಚರಣಗಳಿಗೆ ಅಭಿವಂದಿಸುವೆ ಪಾಲಿಪುದು ಸನ್ಮತಿಯ||3||

ಆರುಮೂರೆರೆಡೊoದು ಸಾವಿರ ಮೂರೆರೆಡು ಶತಶ್ವಾಸ ಜಪಗಳ
ಮೂರು ವಿಧ ಜೀವರೊಳಗೆ ಅಬ್ಜಜಕಲ್ಪ ಪರಿಯಂತ ತಾ ರಚಿಸಿ
ಸತ್ವರಿಗೆ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಮಿಶ್ರರಿಗೆ ಅಧಮಜನರಿಗೆ
ಅಪಾರ ದುಃಖಗಳ ಈವ ಗುರು ಪವಮಾನ ಸಲಹೆಮ್ಮ||4||

ಚತುರವದನನ ರಾಣಿ ಅತಿರೋಹಿತ ವಿಮಲಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ
ನಿಗಮ ಪ್ರತತಿಗಳಿಗಭಿಮಾನಿ ವೀಣಾಪಾಣಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ
ನತಿಸಿ ಬೇಡುವೆ ಜನನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯ ಗುಣಗಳ ತುತಿಪುದಕೆ
ಸನ್ಮತಿಯ ಪಾಲಿಸಿ ನೆಲೆಸು ನೀ ಮದ್ವದನ ಸದನದಲಿ||5||

ಕೃತಿರಮಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಂದನೆ ಚತುರವಿಂಶತಿ
ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಗುರುವೆನಿಸುತಿಹ ಮಾರುತನ ನಿಜಪತ್ನಿ
ಸತತ ಹರಿಯಲಿ ಗುರುಗಳಲಿ ಸದ್ಗತಿಯ ಪಾಲಿಸಿ
ಭಾಗವತ ಭಾರತ ಪುರಾಣ ರಹಸ್ಯ ತತ್ವಗಳು ಅರುಪು ಕರುಣದಲಿ ||6||

ವೇದಪೀಠ ವಿರಿಂಚಿ ಭವ ಶುಕ್ರ ಆದಿಸುರ ವಿಜ್ಞಾನದಾಯಕ
ಮೋದ ಚಿನ್ಮಯ ಗಾತ್ರ ಲೋಕಪವಿತ್ರ ಸುಚರಿತ್ರ
ಛೇದ ಭೇದ ವಿಷಾದ ಕುಟಿಲಾಂತಾದಿ ಮಧ್ಯ ವಿದೂರ
ಆದಾನಾದಿ ಕಾರಣ ಬಾದರಾಯಣ ಪಾಹಿ ಸತ್ರಾಣ||7||

ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ಮಣಿಮಂತ ಮೊದಲಾದ ಅತಿ ದುರಾತ್ಮರು
ಒಂದಧಿಕ ವಿಂಶತಿ ಕುಭಾಷ್ಯವ ರಚಿಸೆ
ನಡುಮನೆಯೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಸತಿಯ ಜಠರದೊಳು ಅವತರಿಸಿ ಭಾರತೀರಮಣ
ಮಧ್ವಭಿದಾನದಿ ಚತುರದಶ ಲೋಕದಲಿ ಮೆರೆದ ಅಪ್ರತಿಮಗೆ ವಂದಿಸುವೆ||8||

ಪಂಚಭೇದಾತ್ಮಕ ಪ್ರಪಂಚಕೆ ಪಂಚರೂಪಾತ್ಮಕನೆ ದೈವಕ
ಪಂಚಮುಖ ಶಕ್ರಾದಿಗಳು ಕಿಂಕರರು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ
ಪಂಚವಿಂಶತಿ ತತ್ವ ತರತಮ ಪಂಚಿಕೆಗಳನು ಪೇಳ್ದ
ಭಾವೀ ವಿರಿಂಚಿಯೆನಿಪ ಆನಂದತೀರ್ಥರ ನೆನೆವೆನನುದಿನವು||9||

ವಾಮದೇವ ವಿರಿಂಚಿತನಯ ಉಮಾಮನೋಹರ ಉಗ್ರ ಧೂರ್ಜಟಿ
ಸಾಮಜಾಜಿನ ವಸನಭೂಷಣ ಸುಮನಸೋತ್ತಂಸ ಕಾಮಹರ ಕೈಲಾಸ ಮಂದಿರ
ಸೋಮಸೂರ್ಯಾನಲ ವಿಲೋಚನ
ಕಾಮಿತಪ್ರದ ಕರುಣಿಸೆಮಗೆ ಸದಾ ಸುಮಂಗಲವ||10||

ಕೃತ್ತಿವಾಸನೆ ಹಿಂದೆ ನೀ ನಾಲ್ವತ್ತು ಕಲ್ಪಸಮೀರನಲಿ ಶಿಷ್ಯತ್ವವಹಿಸಿ
ಅಖಿಳ ಆಗಮಾರ್ಥಗಳೋದಿ ಜಲಧಿಯೊಳು ಹತ್ತು ಕಲ್ಪದಿ ತಪವಗೈದು
ಆದಿತ್ಯರೊಳಗೆ ಉತ್ತಮನೆನಿಸಿ
ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಪರಿಯಂಕ ಪದವೈದಿದೆಯೋ ಮಹದೇವ||11||

ಪಾಕಶಾಸನ ಮುಖ್ಯ ಸಕಲ ದಿವೌಕಸರಿಗೆ ಅಭಿನಮಿಪೆ
ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಏಕಚಿತ್ತದಿ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಗಂಧರ್ವ ಕ್ಷಿತಿಪರಿಗೆ
ಆ ಕಮಲನಾಭದಿ ಯತಿಗಳಾನೀಕಕಾನಮಿಸುವೆನು ಬಿಡದೆ
ರಮಾಕಳತ್ರನ ದಾಸವರ್ಗಕೆ ನಮಿಪೆನು ಅನವರತ||12||

ಪರಿಮಳವು ಸುಮನದೊಳಗೆ ಅನಲನು ಅರಣಿಯೊಳಗೆ ಇಪ್ಪಂತೆ
ದಾಮೋದರನು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಮನದಲಿ ತೋರಿತೋರದಲೆ ಇರುತಿಹ
ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ ಕರುಣ ಪಡೆವ ಮುಮುಕ್ಷುಜೀವರು
ಪರಮ ಭಾಗವತರನು ಕೊಂಡಾಡುವುದು ಪ್ರತಿದಿನವು||13||

Mangalacharana Sandhi Harikathamrutasara Lyrics In English

Hari kathamruta sara gurugala|
Karunadindapanitu peluve |
Parama bhagavadbhaktaridanadradi keluvadu ||

Shriramanikara kamala poojita |
Charucharana saroja brahma sa |
Meeravani phanendra, vindra, bhavendra mukhavinuta |
Neerajabhavan0dodaya sthiti |
Karanane kaivalyadayaka |
Narasimhane namipe karunipudemage mangalava ||1||

Jagadudaranati vimalagunaru |
Pagalanalochanadi bharata |
Nigamatatigala tikramisi kriya visheshanagala |
Bage bageya nutanava kanuta |
Mige harushadim pogali higguva |
Triguna mani mahalakumi santaisalanudinavu ||2||

Nirupamanandatmabhava ni |
Rjarasabha samsevya rujugana |
Darase sattwaprachura vani mukha sarojena ||
Garuda shesha shashankadalashe |
Karara janaka jagadguruve tva ||
Ccharanagaligabhi vandisuve paalipudu sanmatiya ||3||

Aru mooreradondu savira |
Mooreradu shatashwasa japagala ||
Mooru vidha jeevarolagabjakalpa pariyanta |
Ta rachisi sattvarige sukha sam |
Sara mishrarigadhamajanariga ||
Para dukkhagaleeva guru pavamana saluhemma ||4||

Chaturavadanana rani atiro |
Hita vimala vignani nigama |
Pratatigalagabhimani veenapani brahmani |
Nutisi beduve janani lakshmi |
Patiya gunagala tutipudake sa |
Nmatiya palisi nelesu ni madwadana sadanadali ||5||

Kruti ramana pradyumnanandane |
Chaturavimshati tattwapati de |
Vate galige guruvenisutiha marutana nija patni |
Satata hariyali gurugalali sa|
Dratiya palisi bhagavata bha |
Rata purana rahasya tatwagalarupu karunadali ||6||

Vedapeetha virinchi bhava sha |
Kradi sura vignanana dayaka |
Moda chinmayagatra loka pavitra sucharitra |
Cheda bheda vishada kutilam |
Tadi madhya vidura adya |
Nadi karana badarayana pahi satrana ||7||

Kshitiyolage manimanta modala |
Dati duratmaru bandadhika vim |
Shati kubhashyava rachise nadumaneyemba brahmanana |
Satiya jatharadolavatarisi ba |
Rati ramana madhwabhidha nadi |
Chaturadasha lokadali mereda pratimagondisuve ||8||

Pancha bhedatmaka prapanchake |
Pancharupatmakane daivata |
Panchamukha shakradigalu kimkararu shriharige ||
Pancha vimshati tattwataratama |
Panchikegalanu peldabhavi vi |
Ranchiyenipananda tirthara nenevenanudinavu ||9||

Vamadeva virinchitanaya U|
Ma manohara ugra dhoorjati ||
Samajajinavasana bhooshana sumanasottamsa ||
Kama hara kailasa mandira |
Soma suryanala vilochana |
Kamitaprada karunisemage sada sumamgalava ||10||

Krutti vasane hinde nee na |
Lwattu kalpasameeranali shi|
Shyatwavahisyakhilagamarthagalodi jaladhiyolu |
Hattu kalpadi tapavagaida |
Dityaroluguttamanenisi puru |
Shottamane pariyanka padavaidideyo mahadeva ||11||

Pakashasana mukya sakaladi |
Pakasarigabhinamipa rushigale |
Gekachittadi pitrugalige gamdharva kshitiparige ||
A kamalanabhadi yatigala |
Neekakanamisuvenu bidade ra|
Makalatrana dasavargake namipenanaravarata ||12||

Parimalavu sumanadolaganala |
Naraniyoligippente damo |
Daranu brahmadigala manadalli tori toradale ||
Irutiha jaganatha vithalana |
Karuna padeva mumukshujeevaru |
Parama bhagavataranu kondaduvudu pratidinavu ||13||

3 thoughts on “Mangalacharana Sandhi Harikathamrutasara Lyrics In Kannada English| Jagannathadasa |ಮಂಗಳಾಚರಣ ಸಂಧಿ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ | ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು”

  1. Pingback: Harikathamrutasara | Karunasandhi | Lyrics In Kannada | Shri Jagannatathadasaru - Holagi Harikathamrutasara | Karunasandhi | Lyrics In Kannada | Shri Jagannatathadasaru

  2. Pingback: Pitrugana Sandhi -Harikathamrutasara -Kannada | ಪಿತೃಗಣ ಸಂಧಿ - ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ - Holagi Pitrugana Sandhi -Harikathamrutasara -Kannada | ಪಿತೃಗಣ ಸಂಧಿ - ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ

  3. Pingback: ಗಣಪತಿ (ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ) ಸಂಧಿ - ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ | Ganapati (Vighneshwara) Sandhi - Harikathamrutasara In Kannada English - Holagi ಗಣಪತಿ (ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ) ಸಂಧಿ - ಹರ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *