Narasimha Devara Suladi In Kannada English

ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಸುಳಾದಿ | Narasimha Devara Suladi Lyrics In Kannada English- Vijayadasaru

ರಚನೆ:ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರು

ವೈರಿನಾಶ, ಭಯ ಪರಿಹಾರ, ಅಪಮೃತ್ಯು ಪರಿಹಾರ, ರೋಗ ಪರಿಹಾರ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ನರಸಿಂಹ ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆಹೋಗಬೇಕು.
ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರು ನರಸಿಂಹ ಸುಳಾದಿ ರಚಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮಹದುಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನರಸಿಂಹ ಸುಳಾದಿಯನ್ನು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಭಯ, ರೋಗ, ಅಪಮೃತ್ಯು ಪರಿಹಾರ ವಾಗುತ್ತದೆ.

ದುರ್ಗಾ ಸುಳಾದಿಯ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿರಿ

Narasimaha Devara Suladi In Kannada

ರಾಗ – ಕಲ್ಯಾಣ  

ತಾಳ – ಧ್ರುವ

ವೀರ ಸಿಂಹನೆ ನಾರಸಿಂಹನೆ ದಯ ಪಾರಾ
ವಾರನೆ ಭಯ ನಿವಾರಣ ನಿರ್ಗುಣ
ಸಾರಿದವರ ಸಂಸಾರ ವೃಕ್ಷದ ಮೂಲ
ಬೇರರಿಸಿ ಕೀಳುವ ಬಿರಿದು ಭಯಂಕರ
ಘೋರವತಾರ ಕರಾಳವದನ ಅ-
ಘೋರ ದುರಿತ ಸಂಹಾರ ಮಾಯಾಕಾರ
ಕ್ರೂರದೈತ್ಯರ ಶೋಕ ಕಾರಣ ಉದುಭವ
ಈರೇಳು ಭುವನ ಸಾಗರದೊಡೆಯ
ಅರೌದ್ರನಾಮಕ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ನರಸಿಂಗ
ವೀರರ ಸಾತುಂಗ ಕಾರುಣ್ಯಪಾಂಗ || 1 ||

ತಾಳ – ಮಟ್ಟ

ಮಗುವನು ರಕ್ಕಸನು ಹಗಲಿರುಳು ಬಿಡದೆ
ಹಗೆಯಿಂದಲಿ ಹೊಯ್ದು ನಗಪನ್ನಗ ವನಧಿ
ಗಗನ ಮಿಗಿಲಾದ ಅಗಣಿತ ಬಾಧಿಯಲಿ
ನೆಗೆದು ಒಗದು ಸಾವು ಬಗೆದು ಕೊಲ್ಲುತಿರಲು ಹೇ
ಜಗದ ವಲ್ಲಭನೇ ಸುಗುಣಾನಾದಿಗನೆ
ನಿಗಮಾ ವಂದಿದತೆ ಪೊಗಳಿದ ಭಕುತರ
ತಗಲಿ ತೊಲಗನೆಂದೂ ಮಿಗೆ ಕೂಗುತಲಿರಲು
ಯುಗ ಯುಗದೊಳು ದಯಾಳುಗಳ ದೇವರದೇವ
ಯುಗಾದಿ ಕೃತನಾಮಾ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಹೋ ಹೋ
ಯುಗಳ ಕರವ ಮುಗಿದು ಮಗುವು ಮೊರೆ ಇಡಲು || 2 ||

ತಾಳ – ರೂಪಕ

ಕೇಳಿದಾಕ್ಷಣದಲಿ ಲಾಲಿಸಿ ಭಕ್ತನ್ನ ಮೌಳಿ ವೇಗದಲಿ ಪಾಲಿಸುವೆನೆಂದು
ತಾಳಿಸಂತೋಷವ ತೂಳಿ ತುಂಬಿದಂತೆ
ಮೂಲೋಕದಪತಿವಾಲಯದಿಂದ ಸು
ಸ್ತೀಲ ದುರ್ಲಭ ನಾಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಪಂಚ
ಮೌಳಿ ಮಾನವ ಕಂಭ ಸೀಳಿ ಮೂಡಿದ ದೇವ || 3 ||

ತಾಳ – ಝಂಪೆ

ಲಟಲಟಾ ಲಟಲಟಾ ಲಟಕಟಿಸಿ ವನಜಾಂಡ
ಕಟಹ ಪಟ ಪಟ ಪುಟುತ್ಕಟದಿ ಬಿಚ್ಚುತಲಿರಲು
ಪುಟ ಪುಟ ಪುಟನೆಗೆದು ಚೀರಿಹಾರುತ್ತ ಪ-
ಲ್ಕಟಾಕಟಾ ಕಟ ಕಡಿದು ರೋಷದಿಂದ
ಮಿಟಿ ಮಿಟಿ ಮಿಟನೆ ರಕ್ತಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
ತಟಿತ್ಕೋಟಿ ಊರ್ಭಟಗೆ ಅರ್ಭಟವಾಗಿರಲು
ಕುಟಿಲ ರಹಿತ ವ್ಯಕ್ತ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಶಕ್ತ
ದಿಟಿ ನಿಟಿಲ ನೇತ್ರ ಸುರಕಟಕ ಪರಿಪಾಲಾ || 4 ||

ತಾಳ – ತ್ರಿವಿಡಿ

ಬೊಬ್ಬಿರಿಯೇ ವೀರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ತನಿಗಿಡಿ
ಹಬ್ಬಿ ಮುಂಚೋಣಿ ಉರಿ ಹೊರಗೆದ್ದು ಸುತ್ತೆ
ಉಬ್ಬಸ ರವಿಗಾಗೆ ಅಬ್ಜ ನಡುಗುತಿರೆ
ಅಬ್ಧಿಸಪುತ ಉಕ್ಕಿ ಹೊರಚೆಲ್ಲಿ ಬರುತಿರೆ
ಅಬುಜ ಭವಾದಿಗಳು ತಬ್ಬಬ್ಬಿ ಗೊಂಡರು
ಅಬ್ಬರವೇನೆನುತ ನಭದ ಗೂಳೆಯು ತಗೆಯೆ
ಶಬ್ದ ತುಂಬಿತು ಅವ್ಯಾಕೃತಾಕಾಶ ಪರಿಯಂತ
ನಿಬ್ಬರ ತರುಗಿರಿ ಝರಿ ಝರಿಸಲು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಶವಲ್ಲದ ನಮ್ಮಾ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ
ಇಬ್ಬಗೆಯಾಗಿ ಕಂಭದಿಂದ ಪೊರಮಟ್ಟಾ || 5 ||

ತಾಳ – ಅಟ್ಟ

ಘಡಿಘಡಿಸುತ ಕೋಟಿ ಸಿಡಿಲು ಗಿರಿಗೆ ಬಂದು
ಹೊಡೆದಂತೆ ಚೀರಿ ಬೊಬ್ಬಿಡುತಲಿ ಲಂಘಿಸಿ
ಹಿಡಿದು ರಕ್ಕಸನ್ನ ಕೆಡಹಿ ಮಡುಹಿ ತುಡುಕಿ
ತೊಡೆಯ ಮೇಲಿರಿಸಿ ಹೇರೊಡಲ ಕೂರುಗುರದಿಂದ
ಪಡುವಲ ಗಡಲ ತಡಿಯ ತರಣಿಯ ನೋಡಿ
ಕಡುಕೋಪದಲ್ಲಿ ಸದಬಡಿದು ರಕ್ಕಸನ ಕೆಡಹಿ
ನಿಡಿಗರಳನು ಕೊರಳೆಡಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ ಸಡಗರದ ದೈವ
ಕಡುಗಲಿ ಭೂರ್ಭೂವ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ
ಪಾಲ್ಗಡಲೊಡೆಯಾ ಶರಣರ ವಡೆವೆ ವಡನೊಡನೆ || 6||

ತಾಳ – ಆದಿ

ಉರಿಮಸೆಗೆ ಚತುರ್ದಶ ಧರಣಿ ತಲ್ಲಣಿಸಲು
ಪರಮೇಷ್ಟಿ ಹರಸುರರು ಸಿರಿದೇವಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡಲು
ಕರುಣದಿಂದಲಿ ತನ್ನ ಶರಣನ್ನ ಸಹಿತ ನಿನ್ನ
ಚರಣಕ್ಕೆ ಎರಗಲು ಪರಮ ಶಾಂತನಾಗಿ
ಹರಹಿದೆ ದಯವನ್ನು ಸುರರು ಕುಸುಮ ವರುಷ
ಗರಿಯಲು ಭೇರಿ ವಾದ್ಯ ಮೊರೆ ಉತ್ತರರೆ ಎನುತ
ಪರಿಪರಿ ವಾಲಗ ವಿಸ್ತಾರದಿಂದ ಕೈಕೊಳ್ಳುತ್ತ
ಮೆರೆದು ಸುರರುಪದ್ರ ಹರಿಸಿ ಬಾಲಕನ ಕಾಯ್ದೆ
ಪರದೈವೆ ಗಂಭೀರಾತ್ಮ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ನಿಮ್ಮ
ಚರಿತೆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಭೀಕರವೋ ಸಜ್ಜನ ಪಾಲ || 7 ||

ಜತೆ

ಪ್ರಹ್ಲಾದವರದ ಪ್ರಸನ್ನ ಕ್ಲೇಶಭಂಜನ್ನ
ಮಹಹವಿಷೆ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ನರಮೃಗವೇಷಾ || 8 ||

Download Narasimaha Devara Suladi In Kannada & English

Narasimaha Devara Suladi In English

By reciting Narasimha Suladi daily with devotion, lord Narsimha will remove all types of fear, avoid apamrutyu, removes enemies from our lives.

Also read Durga Suladi Lyrics

Rāga – kalyāṇa

tāḷa – dhru

vīra sinhane nārasinhane daya pārā

vārane bhaya nivāraṇa nirguṇa

sāridavara sansāra vr̥kṣada mūla

bērarisi kīḷuva biridu bhayaṅkara

ghōravatāra karāḷavadana a-

ghōra durita sanhāra māyākāra

krūradaityara śōka kāraṇa udubhava

īrēḷu bhuvana sāgaradoḍeya araudranāmaka vijaya viṭhṭhala narasiṅga

vīrara sātuṅga kāruṇyapāṅga || 1 ||

Tāḷa – maṭṭa

maguvanu rakkasanu hagaliruḷu biḍade

hageyindali hoydu nagapannaga vanadhi

gagana migilāda agaṇita bādhiyali negedu ogadu sāvu bagedu kollutiralu hē jagada vallabhanē suguṇānādigane

nigamā vandidate pogaḷida bhakutara

tagali tolaganendū mige kūgutaliralu

yuga yugadoḷu dayāḷugaḷa dēvaradēva

yugādi kr̥tanāmā vijaya viṭhṭhala hō hō

yugaḷa karava mugidu maguvu more iḍalu || 2 ||

Tāḷa – rūpaka

kēḷidākṣaṇadali lālisi bhaktanna mauḷi vēgadali pālisuvenendu

tāḷisantōṣava tūḷi tumbidante

mūlōkadapativālayadinda su

stīla durlabha nāma vijaya viṭhṭhala pan̄cha

mauḷi mānava kambha sīḷi mūḍida dēva || 3 ||

tāḷa – jhampe

laṭalaṭā laṭalaṭā laṭakaṭisi vanajāṇḍa

kaṭaha paṭa paṭa puṭutkaṭadi biccutaliralu

puṭa puṭa puṭanegedu cīrihārutta pa- l

kaṭākaṭā kaṭa kaḍidu rōṣadinda

miṭi miṭi miṭane raktākṣiyalli nōḍi

taṭitkōṭi ūrbhaṭage arbhaṭavāgiralu

kuṭila rahita vyakta vijaya viṭhṭhala śakta

diṭi niṭila nētra surakaṭaka paripālā || 4 ||

Tāḷa – triviḍi

bobbiriyē vīra dhvaniyinda tanigiḍi

habbi mun̄cōṇi uri horageddu sutte

ubbasa ravigāge abja naḍugutire

abdhisaputa ukki horachelli barutire

abuja bhavādigaḷu tabbabbi goṇḍāru

abbaravēnenuta nabhada gūḷeyu tageye

śabda tumbitu avyākr̥tākāśa pariyanta

nibbara tarugiri jhari jharisalu

obbarigośavallada nam’mā vijaya viṭhṭhala

ibbageyāgi kambhadinda poramaṭṭā || 5 ||

tāḷa – aṭṭa

ghaḍighaḍisuta kōṭi siḍilu girige bandu

hoḍedante chīri bobbiḍutali laṅghisi

hiḍidu rakkasanna keḍahi maḍ’̔uhi tuḍuki

toḍeya mēlirisi hēroḍala kūruguradinda

paḍuvala gaḍala taḍiya taraṇiya nōḍi

kaḍukōpadalli sadabaḍidu rakkasana keḍahi

niḍigaraḷanu koraḷeḍiyalli dharisida saḍagarada daiva

kaḍugali bhūrbhūva vijaya viṭhṭhala

pālgaḍaloḍeyā śaraṇara vaḍeve vaḍanoḍane || 6 ||

tāḷa – ādi

urimasege caturdaśa dharaṇi tallaṇisalu

paramēṣṭi harasuraru siridēvige moreyiḍalu

karuṇadindali tanna śaraṇanna sahita ninna

charaṇakke eragalu parama śāntanāgi

harahide dayavannu suraru kusuma varuṣa

gariyalu bhēri vādya more uttarare enuta

paripari vālaga vistāradinda kaikoḷḷutta

meredu surarupadra harisi bālakana kāyde

paradaive gambhīrātma vijayaviṭhṭhala nim’ma

charite duṣṭarige bhīkaravō sajjana pāla || 7 ||

jate

prahlādavarada prasanna klēśabhan̄janna

mahahaviṣe vijayaviṭhṭhala naramr̥gavēṣā || 8 ||

1 thought on “ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಸುಳಾದಿ | Narasimha Devara Suladi Lyrics In Kannada English- Vijayadasaru”

  1. Pingback: ದುರ್ಗಾ ಸುಳಾದಿ | Durga Suladi | Lyrics |Kannada | English |Vijayadasaru - Kannada Lyrics Technology Recipe And Much More ದುರ್ಗಾ ಸುಳಾದಿ | Durga Suladi | Lyrics |Kannada | English |Vijayadasaru

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *