Nirvana Shatakam

Nirvana Shatakam | Lyrics | Kannada | English |Adi Shankaracharya | ನಿರ್ವಾಣ ಷಟ್ಕಂ | ಶ್ರೀ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ

ರಚನೆ : ಶ್ರೀ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು

Nirvana Shatakam Lyrics In Kannada

ಮನೋ ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಚಿತ್ತಾನಿ ನಾಹಮ್ ॥
ನ ಚ ಶ್ರೋತ್ರಜಿಹ್ವೇ ನ ಚ ಘ್ರಾಣ ನೇತ್ರೇ
ನ ಚ ವ್ಯೋಮ ಭೂಮಿರ್ ನ ತೇಜೋ ನ ವಾಯುಃ ॥

ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ

ನ ಚ ಪ್ರಾಣ ಸಂಗ್ಯೋ ನ ವೈ ಪಂಚ ವಾಯುಃ ॥
ನ ವಾ ಸಪ್ತ ಧಾತುರ್ ನ ವಾ ಪಂಚ ಕೋಶಃ 
ನ ವಾಕ ಪಾನಿ ಪದಂ ನ ಚೋಪಸ್ಥ ಪಾಯು ॥

ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ

ನ ಮೇ ದ್ವೇಷ ರಾಗೌ ನಮೇ ಲೋಭ ಮೋಹೌ ॥
ಮದೋ ನೈವ ಮೈ ನೈವ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಭಾವಃ
ನ ಧರ್ಮೋ ನ ಚಾರಥೋ ನ ಕಾಮೋ ನ ಮೋಕ್ಷ

ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ

ನ ಪುಣ್ಯಮ್ನಾ ಪಾಪಂ ನ ಸೌಖ್ಯಂ ನ ದುಃಖಮ್
ನ ಮಂಥ್ರೋ ನ ತೀರ್ಥಂ ನ ವೇದಾಃ ನ ಯಜ್ಞಃ ॥
ಅಹಂ ಭೋಜನಂ ನೈವ ಭೋಜ್ಯಂ ನ ಭೋತ್ಕಾ

ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ

ನ ಮ್ರಿತುರ್ ನ ಶಂಕಾ ನ ಮೇ ಜಾತಿ ಭೇದಃ
ಪಿತಾ ನೈವ ಮೇ ನೈವ ಮಾತಾ ನ ಜನ್ಮಃ
ನ ಬಂಧುರ್ ನ ಮಿತ್ರಂ ಗುರು ನೈವ ಶಿಷ್ಯಃ ॥

ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಮ್ 
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಮ್ 
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಮ್ 

ಅಹಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪೋ
ವಿಭುತ್ವಾಚ್ಚ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಮ
ನ ಚ ಸಂಗತಂ ನ ಮುಕ್ತಿರ್ ನ ಮೇಯಃ

ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ

Nirvana Shatakam Lyrics In English

Mano Buddhi Ahamkara Chittani Naham ॥
na cha srotrajihve na cha ghrana netre
na cha vyoma bhumir na tejo na vayuha ॥

Chidananda Rupah Shivoham Shivoham
Chidananda Rupah Shivoham Shivoham
Chidananda Rupah Shivoham Shivoham

Na Cha Prana Sangyo Na Wai Pancha Vayuha ॥
Na wa sapta dhatur na wa pancha koshah ॥
Vaka pani padam na chopastha payu ॥

Chidananda Rupah Shivoham Shivoham
Chidananda Rupah Shivoham Shivoham
Chidananda Rupah Shivoham Shivoham

Na may hate ragau name lobha mohau ॥
Mado naiva mai naiva matsarya bhavah
Na dharma na charatho na kamo na moksha

Chidananda Rupah Shivoham Shivoham
Chidananda Rupah Shivoham Shivoham
Chidananda Rupah Shivoham Shivoham

Na punyamna papam na soukhyam na dukham
Na Manthro Na Teertham Na Veda Na Yajna ॥
Aham Bhojanam is the Bhotka of Naiva Bhojam

Chidananda Rupah Shivoham Shivoham
Chidananda Rupah Shivoham Shivoham
Chidananda Rupah Shivoham Shivoham

Na Mritur na Shanka na May Jati Bheda
Pita Naiva May Naiva Mata na Janmah
Na Botir Na Mitram Guru Naiva Shishyah ॥

Chidananda Rupah Shivoham Shivoham 
Chidananda Rupah Shivoham Shivoham 
Chidananda Rupah Shivoham Shivoham 

Aham nirvikalpo nirakara rupo
Vibhut vatcha sarvatra sarvendriyanam
Na cha sangatham na muktir na meyaha

Chidananda Rupah Shivoham Shivoham
Chidananda Rupah Shivoham Shivoham
Chidananda Rupah Shivoham Shivoham

Composed by : Shri Adi Shankaracharya

Nirvana Shatakam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *