Kapila Suladi Lyrics

ಕಪಿಲ ಸುಳಾದಿ | Kapila Suladi | Lyrics | Kannada | English | ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರು | Shri Vijayadasa

Kapila Suladi Lyrics In Kannada

ರಚನೆ : ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರು

ರಾಗ – ತೋಡಿ   

ತಾಳ – ಧ್ರುವ

ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ ಶಿಷ್ಯಜನ ಪರಿಪಾಲ ಪರಮಾ
ಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಸುಗುಣಸಾಂದ್ರ ಸುಖವಾರಿಧಿ
ನಿದ್ರಾರಹಿತ ನಿದ್ರಾರಮಣ ನಿರ್ವಿಕಾರ
ಚಿದ್ದೇಹ ಸರ್ವಕಾಲ ಸುಂದರಸಾರ
ಪದ್ಮಸಂಭವ ಬಲಿ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಿತ ಪಾದ ಮಹಾ
ಹೃದ್ರೋಗನಾಶ ವೈಕುಂಠವಾಸ
ವಿದ್ಯಾತೀತ ವಿಶ್ವನಾಟಕ ನಾರಾಯಣ
ವಿದ್ಯ ಉದ್ಧಾರಕೆ ಉದಧಿ ಸದನಾ
ಸಿದ್ಧಾದಿ ವಿನುತ ಸಂತತ ಪಾತಾಳವಾಸಿ
ಬುದ್ಧಿ ವಿಶಾಲ ಮಹಿಮ ಪಾಪಹಾರಿ
ಖದ್ಯೋತವರ್ಣ ಸಕಲ ವ್ಯಾಪ್ತ ಆಕಾಶ ಅಮಿತ
ಬದ್ಧ ವಿಚ್ಛೇದ ನಾನಾ ರೂಪಾತ್ಮಕಾ
ಅದ್ವೈತಕಾಯಾ ಮಾಯಾರಮಣ ರಾಜೀವ ನೇತ್ರಾ
ಅದ್ವೈಯ ಅನಾದಿ ಪುರುಷ ಚಿತ್ರ
ಕರ್ದಮ ಮುನಿಸೂನು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಕಪಿಲ
ನಿರ್ದೋಷಕರುಣಾಬ್ಧಿ ಸರ್ವರಾಧಾರಿ || ೧ ||

ತಾಳ – ಮಟ್ಟ

ಆದಿಮನ್ವಂತರದಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹದೈವ
ಆದಿಪೊರಬೊಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮನಯ್ಯ ಜೀಯಾ
ಸಾಧುಜಾನರ ಪ್ರಿಯಾ ಸಂತತ ಮುನಿತಿಲಕಾ
ಬೋಧ ಶರೀರ ಭಕುತ ಮನೋಹರ ಹರಿ
ಮಾಧವ ಸಿರಿ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಮಲೇಶಾ
ಮೋದ ಮತಿಯ ಕೊಡುವ ಕಪಿಲ ಭಗವನ್ಮೂರ್ತಿ || ೨ ||

ತಾಳ – ತ್ರಿವಿಡಿ

ಘನಮಹಿಮ ಗೌಣಾಂಡದೊಳಗೆ ಲೀಲೆಯಿಂದ
ಜನಿಸಿ ಮೆರೆದೆ ಬಿಂದು ಸರೋವರದಲ್ಲಿ
ಮಿನುಗುವ ದ್ವಯ ಹಸ್ತ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಕಾಯ
ಇನನಂತೆ ಒಪ್ಪುವ ಶಿರೋರುಹವೋ
ಕನಕ ಪುತ್ಥಳಿಯಂತೆ ಕಾಂತಿ ತ್ರಿಭುವನಕ್ಕೆ
ಅನವರತ ತುಂಬಿ ಸೂಸುತಲಿದಕೋ
ಜನನಿ ದೇವಹೂತಿಗೆ ಉಪದೇಶವನು ಮಾಡಿ
ಗುಣ ಮೊದಲಾದ ತತ್ವ ತಿಳಿಸಿದೆ
ತನುವಿನೊಳಗೆ ನೀನೆ ತಿಳಿದು ತಿಳಿದೆ ನಿತ್ಯ
ಜನರನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಕಪಿಲಾಖ್ಯನೆ
ಅನುದಿನ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವ ಮಾಡಿ ಮಣಿಯಿಂದ
ಎಣಿಸುವ ಸುಜನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವೆ
ಎನೆಗಾಣೆ ನಿನ್ನ ಲೋಚನದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಗರ
ಜನಪ ನಂದನರನ್ನು ಭಂಗಿಸಿದೆ
ಅನುಮಾನವಿದಕಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ಮೂಢ
ಮನುಜನಿಗೆ ಮಹಪದವಿ ಬರುವದಯ್ಯ
ಮುನಿಕುಲೋತ್ತಮ ಕಪಿಲ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ಎನಗೆ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗವನು ತೋರೊ ತವಕದಿಂದ || ೩ ||

ತಾಳ – ಅಟ್ಟ

ಕಪಿಲ ಕಪಿಲಯೆಂದು ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲೆದ್ದು
ಸಪುತ ಸಾರಿಗೆಯಲಿ ನುಡಿದ ಮಾನವನಿಗೆ
ಅಪಜಯ ಮೊದಲಾದ ಕ್ಲೇಶಗಳೊಂದಿಲ್ಲಾ
ಅಪರಮಿತ ಸೌಖ್ಯ ಅವನ ಕುಲಕೋಟಿಗೆ
ಗುಪುತ ನಾಮವಿದು ಮನದೊಳಗಿಡುವುದು
ಕಪಟ ಜೀವರು ಈತನು ಒಬ್ಬ ಋಷಿಯೆಂದು
ತಪಿಸುವರು ಕಾಣೋ ನಿತ್ಯ ನರಕದಲ್ಲಿ
ಕೃಪಣ ವತ್ಸಲ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ಕಪಿಲಾವತಾರ ಬಲ್ಲವಗೆ ಬಲು ಸುಲಭ || ೪ ||

ತಾಳ – ಆದಿ

ಬಲ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂ
ಗಳಕಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಸ್ಥಾನ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ
ಜಲಧಿ ಗಂಗಾ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ
ತುಲಸಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರಗ ತುರುವಿನಲ್ಲಿ
ಮಲಗುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಬಲುಕರ್ಮ ಬಂಧಗಳು ಮೋಚಕವಾಗುವಲ್ಲಿ
ಚಲುವನಾದವನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಪೇಳುವನಲ್ಲಿ
ಫಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ
ಬೆಳೆದ ದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿವ
ಜಲದಲ್ಲಿ ಜಾಂಬುದ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಬಲಿಮುಖ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಆಚಾರಶೀಲನಲ್ಲಿ
ಘಳಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಪೊಳೆವ ಮಿಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಇನಿತು
ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ಸ್ಮರಿಸು ಕಪಿಲ ಪರಮಾತ್ಮನ್ನ
ಗೆಲವುಂಟು ನಿನಗೆಲವೊ ಸಂಸಾರದಿಂದ ವೇಗ
ಕಲಿಯುಗದೊಳಗಿದೆ ಕೊಂಡಾಡಿದವರಿಗೆ
ಖಳರ ಅಂಜಿಕೆಯಿಲ್ಲ ನಿಂದಲ್ಲೆ ಶುಭಯೋಗ
ಬಲವೈರಿನುತ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ
ಇಳೆಯೊಳಗೆ ಕಪಿಲಾವತಾರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರವಹಿಸಿದ || ೫ ||

ಜತೆ

ತಮ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಈತನ ಸ್ಮರಣೆ ನೋಡು ಹೃ-
ತ್ಕಮಲದೊಳಗೆ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನ್ನ ಚರಣಾಬ್ಜಾ || ೬ ||

Kapila Suladi Lyrics In English

Composed By : Shri Vijayadasa

Raga-revati

Taala – dhruvatala

Siddhidayaka sishyajanaparipala parama |
Suddhatma sugunasandra sukavaridhi |
Nidrarahita nidraramana nirvikara |
Ciddeha sarvakala sundarasara |
Padmasambava bali prakshalita pada maha |
Hrudroganasa vaikunthavasa |
Vidyatita visvanataka narayana |
Vidya uddharaka udadhi sadana |
Siddhadi vinuta santata patalavasi |
Buddhi visala mahima papahari |
Kadyotavarna sakala vyapta akasa amita |
Baddha viccheda nana rupatmaka |
Advaitakaya mayaramana rajiva netra |
Advaya anadi purusha citra |
Kardama munisunu vijaya viththala kapila |
Nirdoshakarunabdhi sarvaradhari || 1 ||

-mattatala-
Adimanvantaradi janisida mahadaiva |
Adiporabomma bomma nayya jiya |
Sadhu janara priya santata munitilaka |
Bodha sarira Bakutara manohara hari |
Madhava siri vijaya viththala vimalesa |
Moda matiya koduva kapila bagavanmurti || 2 ||

-trividitala-
Ganamahima gaunandadolage lileyinda |
Janisi merede bndu sarovaradalli |
Minuguva dvaya hasta aprakruta kaya |
Inanante oppuva siroruhavo |
Kanaka putthaliyante kanti tribuvanakke |
Anavarata tumbi susutalidako |
Janani devahotige upadesavannu madi |
Guna modalada tatvava tiliside |
Tanuvinolage nine tilidu tilide nitya |
Janarannu palisuva kapilakyane |
Anudina ninna dhyanava madi maniyinda |
Enisuva sujanakke j~jana koduve |
Enegane ninna lochanada Saktige sagara |
Janapa nandanarannu Bangiside |
Anumanavidakilla ninna nambida mudha |
Manujanige mahapadavi baruvadayya |
Munikolottama kapila vijaya viththalareya |
Enage yoga margavanu toro tavakadinda || 3 ||

-attatala-
Kapila kapilayendu pratahkaladaleddu |
Saputa sarigeyali nudida manavanige |
Apajaya modalada klesagalondilla |
Aparimita sokya avana kulakotige |
Guputa namavidu manadolagiduvudu |
Kapata jivaru Itanu obba rushiyendu |
Tapisuvaru kano nitya narakadalli |
Krupana vatsala namma vijaya viththalareya |
Kapilavatara ballavage balu sulaba || 4 ||

-aditala-
Bala hastadalli yaj~jasaliyalli kan |
Gala kappinalli hrudaya sthana nabiyalli |
Jaladhi ganga sangamadalli gamanadalli |
Tulasi patradalli turaga turuvinalli |
Maluguva maneyalli naivedya samayadalli |
Balu karma bandhagalu mochakavaguvalli |
Chaluvanadavanalli vidya peluvanalli |
Paladalli pratikolavillada sthaladalli |
Beleda darbagalalli agniyalli hariva |
Jaladalli jambuda nadiyalli slokadalli |
Balimuka balagadalli acarasilanalli |
Galige arambadalli paschima bagadalli |
Poleva mincinalli bangaradalli initu |
Kala kalakke bidade smarisu kapila paramatmanna |
Gelavuntu ninagelavo samsaradinda vega |
Kaliyugadolagide kondadidavarige |
Kalara anjikeyilla nindalli subayoga |
Balavairinuta namma vijaya viththalareya |
Ileyolage kapilavataranagi namma baravahisida || 5 ||

-jate-
Tama pariccheda Itana smarane nodu hru- |
Tkamaladolage vijaya viththalanna charanabja || 6 ||

Kapila Suladi Song

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *