Uttaradi Matha

Shri Jayateertha

Shri Jaya Teertha | Teekacharyaru | Malakheda | Granthas

Aashrama Guru : Shri Akshobhyateertha (Malakheda) Purvashrama Name : Dondo Raghunatha Pantha Aashrama Name : Shri Jayateertha 5th Pontiff in Dwaitha parampara after Shri Madhwacharyaru Peetha Period : 1364-1387 (23 years) Granthas : Shrimannyayasudha (Anuvyakhyana Teeka) Tatvaprakashika Teeka (Bramhasutrabhashya Teeka) Nyaayavivarana Teeka Nyaaya Deepika (Geeta Tatparya Teeka) Prameya Deepika (Geetabhashya Teeka) Tatvasankhyaana Teeka Tatvaviveka Teeka …

Shri Jaya Teertha | Teekacharyaru | Malakheda | Granthas Read More »

Shri Satyasankalpa Teertha | Uttaradi Matha | Mysore

Aashrama Guru : Shree Satyadharmateertha (Holehonnuru, Near Shimoga) Purvashrama Name : Shri Shrinivasacharya Navaratna (younger brother of Shri Purushottamachar Navaratna – purvasharama name of Shri Sathadharmateertha) Aashrama Name : Shri Satyasankalpateertha 11th Pontiff in Shri Uttaradi Matha parampara Peetha Period : 1752-1763 (11 years) Sadhana : Fed the entire Karjagi (Haveri) region people with food …

Shri Satyasankalpa Teertha | Uttaradi Matha | Mysore Read More »