Satyasankalpateertha

Shri Satyasankalpa Teertha | Uttaradi Matha | Mysore

Aashrama Guru : Shree Satyadharmateertha (Holehonnuru, Near Shimoga) Purvashrama Name : Shri Shrinivasacharya Navaratna (younger brother of Shri Purushottamachar Navaratna – purvasharama name of Shri Sathadharmateertha) Aashrama Name : Shri Satyasankalpateertha 11th Pontiff in Shri Uttaradi Matha parampara Peetha Period : 1752-1763 (11 years) Sadhana : Fed the entire Karjagi (Haveri) region people with food …

Shri Satyasankalpa Teertha | Uttaradi Matha | Mysore Read More »