Navavrundavana Darshana

Shri Ranganatha

Shri Pranadevaru

Shri Padmanabhateertharu

(1317-1324) Aaradhane : Karthika Krishna Chaturdashi

Caption

(1392-1398) Aaradhane : Chaitra Shukla Navami

Shri Kaveendrateertharu

Shri Vageeshateertharu

(1398-1406) Aaradhane : Chaitra Krishna Trutiya

Shri Vyasarajaru

(1467-1539) Aaradhane : Phalguna Krishna Chaturthi

Shri Raghuvaryateertharu

(1502-1557) Aaradhane : Jyestha Krishna Trutiya

Shri Shrinivasateertharu

(1539-1564) Aaradhane : Vaishakha Krishna Panchami

Shri Ramateertharu

(1564-1584) Aaradhane :Ashwija Shukla Chaturdashi

Shri Sudheendrateertharu

(1575-1621) Aaradhane :Phalguna Krishna Dwitiya

Shri Govindawodeyar

(1534) Aaradhane :Phalguna Krishna Panchami