ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ, ಬಹಳಷ್ಟು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Curved Arrow