ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಡ

ಚಿತ್ರ : ಏಕ್ ಲವ್ ಯಾ

ಸಂಗೀತ : ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ

ಲಿರಿಕ್ಸ್ : ವಿಜಯ ಈಶ್ವರ್

ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಡ ತಿರುಗಿ ನೀನು ಹಾಗೆ ಹೋಗು ಸುಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಡ ತಿರುಗಿ ನೀನು ಹಾಗೆ ಹೋಗು ಸುಮ್ಮನೆ

ಚಿಗುರು ಮೀಸೆ ಬಂದಾಗ ಎದುರು ಬಂದು ನಿಂತೋಳು ನಿಂತು ನೋಡಿ ನಕ್ಕಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದೋಳು ಮತ್ತೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ಹೇಳು ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಡ ತಿರುಗಿ ನೀನು ಹಾಗೆ ಹೋಗು ಸುಮ್ಮನೆ

For Full Lyrics

Directed By:

Prem