ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ

ರಚನೆ: ಶ್ರೀ ತುಳಸೀದಾಸರು

40 ಶ್ಲೋಕಗಳು,  2 ದೋಹಾ ಮತ್ತು  1 ಚೌಪಯೀ 

ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ

ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ  ರಜ ನಿಜಮನ  ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ ।

ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ

ವರಣೌ ರಘುವರ  ವಿಮಲಯಶ ಜೋ ದಾಯಕ  ಫಲಚಾರಿ

ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ

ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನುಜಾನಿಕೈ  ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ

ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ

ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು  ಮೋಹಿ ಹರಹು  ಕಲೇಶ ವಿಕಾರ

ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ

ಜಯ ಹನುಮಾನ  ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ

ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ

ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ