ಗುಲಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿಯಾದ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ

Thick Brush Stroke

'ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ

Thick Brush Stroke

ಅನಿರುದ್ಧ ಜತ್ಕರ್ ಜೊತೆ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟನೆ

Thick Brush Stroke

'ತ್ರಿಬಲ್ ರೈಡಿಂಗ್' ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶ 

Thick Brush Stroke

ಗುಲಾಬಿಯಾದ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ

Thick Brush Stroke

ಮೋಹಕ ಫೋಟೋಶೂಟ್