ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡುವ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳು 

ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ 7 ಉತ್ತಮ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳು ಇವು (5 ವರ್ಷಗಳ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ)

Thick Brush Stroke

ಕ್ವಾನ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್-ಗ್ರೋಥ್

5 ವರ್ಷದ ರಿಟರ್ನ್  : 22.28 %

Thick Brush Stroke

ಕ್ವಾನ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್-ಗ್ರೋಥ್

5 ವರ್ಷದ ರಿಟರ್ನ್  : 22.78 %

Thick Brush Stroke

ಕ್ವಾನ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್-ಗ್ರೋಥ್

5 ವರ್ಷದ ರಿಟರ್ನ್  : 23.42 %

Thick Brush Stroke

SBI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಸ್ ಫಂಡ್  ಡೈರೆಕ್ಟ್-ಗ್ರೋಥ್

5 ವರ್ಷದ ರಿಟರ್ನ್  : 24 %

Thick Brush Stroke

ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಂಡ್  ಡೈರೆಕ್ಟ್-ಗ್ರೋಥ್

5 ವರ್ಷದ ರಿಟರ್ನ್  : 25.29 %

Thick Brush Stroke

ICICI ಪ್ರುಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್-ಗ್ರೋಥ್

5 ವರ್ಷದ ರಿಟರ್ನ್  : 26.39 %

Thick Brush Stroke

ಟಾಟಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಂಡ್  ಡೈರೆಕ್ಟ್-ಗ್ರೋಥ್

5 ವರ್ಷದ ರಿಟರ್ನ್  : 26.93 %

Tilted Brush Stroke

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ